Публичная оферта
Корзина (0)
В корзине пусто!

Публичная оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

 

Терміни, які використовуються у даному Публічному договору купівлі-продажу товару.

1. Публічний договір купівлі-продажу товару (надалі – «Договір») - договір в якому Продавець взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, кожній фізичній особі, яка до нього звернеться (Покупцю).

2. Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на сайті відомостей про товар. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару (накладній) Покупцю.

3. Покупець – фізична, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товар.

4. Оферта – пропозиція Продавця в адресу фізичної особи щодо укладання даного Договору.

5. Акцепт – надання фізичною особою повної та безумовної згоди щодо укладання даного Договору на умовах, викладених у даному Договорі.

6. Товар – товари, асортимент, ціна та характеристики яких зазначені на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця baby-house.com.ua.

7. Доставка товару – дії Сторони Договору, які призводять до прибуття товару за місцем доставки товару.

8. Місце доставки товару – адреса, за якою здійснюється доставка товару Стороною за даним Договором.

9. Приймання-передача товару – дії Сторін даного Договору (або третьої особи з боку Покупця), які призводять до фактичної передачі товару від однієї Сторони Договору іншій, та оформлюються підписанням Сторонами накладної або іншого документу, який свідчить про передачу товару однією Стороною даного Договору іншій Стороні даного Договору.

10. Сторона (Сторони) за Договором – Продавець або Покупець (Продавець та Покупець) враховуючи зміст умов Договору.


1. Акцептування Договору

1.1. Підтвердженням здійснення Покупцем акцептування є направлення Покупцем Продавцю за допомогою системи, розміщеної на сайті baby-house.com.ua, замовлення на відповідний товар.

1.2. З моменту отримання Продавцем від Покупця замовлення на товар даний Договір вважається укладеним.

1.3. Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом даного Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками товару, з ціною товару, умовами оплати вартості товару, умовами доставки товару та оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов’язаннями щодо товару, порядком розірвання даного Договору.


2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю замовлений та оплачений Покупцем товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти замовлений товар від Продавця.

2.2. Сторони за даним Договором підтверджують, що укладання даного Договору здійснюється на підставі вільного волевиявлення кожної зі Сторін та при повному розумінні предмету та умов даного Договору.

2.3. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений із інформацією про умови доставки і умови оплати вартості доставки товару, який продається за умовами даного Договору, а також із інформацією про сам товар, а саме стосовно його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, його якість, характеристиками матеріалу, з якого товар вироблено та з інформацією стосовно його виробника, усвідомлює такі характеристики товару та їх значення та згодний на придбання такого товару із такими характеристиками.

2.4. За додатковою домовленістю Сторін за даним Договором, а також за окрему плату Продавець має право здійснити установку (монтаж), зборку товару. Продавець має право здійснювати установку (монтаж), зборку товару за допомогою третіх осіб, при цьому Продавець несе відповідальність за якість та результат робіт, які виконуються такими третіми особами.


3. Строк та умови доставки товару, умови приймання-передачі товару.

3.1. Строк протягом якого Продавець зобов’язаний доставити Покупцеві замовлений ним товар, передбачений Специфікацією до даного Договору, становить 35 робочих днів з дати оплати Покупцем вартості товару відповідно до умов даного Договору.

3.2. Сторони дійшли згоди, що Продавець має право не приступати до виконання умов даного Договору у випадку несплати Покупцем належним чином та у повному обсязі вартості товару на умовах, передбачених даним Договором.

3.3. Права власності на товар переходить від Продавця до Покупця з моменту прийняття такого товару Покупцем, що посвідчується підписанням відповідної товарно-транспортної накладної. Ризик випадкового псування або втрати товару, що постачається, переходить від Продавця до Покупця разом із виникненням у останнього права власності на такий товар.

3.4. Продавець зобов'язаний доставити та передати Покупцеві товар у тарі та (або) в упаковці, якщо інше не випливає з характеристик товару.

3.5. Доставка товару відбувається на розсуд Продавця або його силами або силами третіх осіб, які надають послуги перевезення товару (перевізником). Сторони встановили, що Продавець має право самостійно визначати перевізника товару без погодження із Покупцем.

3.5.1. Доставка товару відбувається за адресою, вказаною Покупцем у замовленні на товар (надалі за текстом – «місце доставки товару»). Доставка товару не включає заніс товару у приміщення, яке відповідає місцю доставки товару.

3.5.2. У випадку доставки товару силами перевізника, така доставка товару Покупцю відбувається за рахунок Покупця.

3.5.3. Замовлення доставки товару у перевізника здійснює Продавець самостійно. Продавець самостійно без погодження із Покупцем визначає перевізника, який здійснює доставку товару Покупцю.

3.5.4. З вартістю послуги доставки відповідного товару Покупець може ознайомитися на сайті під час здійснення (оформлення) замовлення товару або на сайті разом з інформацією про такий товар.

3.5.5. У випадку безпідставного неприйняття Покупцем товару доставленого (направленого) Продавцем (перевізником) Покупцю або у випадку повернення товару Покупцем Продавцю, за виключенням випадків повернення неякісного/некомлетного/невідповідаючого асортименту товару, Продавець має право при поверненні грошових коштів, сплачених Покупцем за такий товар відповідно до вимог п. 5.3. даного Договору, утримати суму понесених витрат, які представляють собою вартість доставки такого товару Покупцю.

3.5.6. Шляхом підписання даного Договору Покупець підтверджує свою згоду з умовами пунктів 3.5., 3.5.1.-3.5.4. даного Договору.

3.6. Про точну дату та час готовності Продавця (перевізника) до прибуття на місце доставки товару Покупцю Продавець (перевізник) повідомляє Покупця за допомогою телефонного зв’язку за номером телефону Покупця, вказаним Покупцем у замовленні на товар. Покупець зобов’язаний забезпечити власну присутність або присутність третіх осіб, які б могли здійснити приймання-передачу товару, за місцем доставки товару в обумовлену Продавцем (перевізником) дату та час. Покупець зобов’язаний прийняти товар в день прибуття товару за місцем доставки товару.

     У випадку відсутності Покупця за місцем доставки товару у дату та час, обумовлений Сторонами, Продавець має право залишити такий товар на власне зберігання, при цьому вартість кожного дня зберігання товару, протягом строку, який починається після спливу строку передачі товару, встановленого пунктом 3.1. даного Договору, становить 200 грн. 00 коп. (двісті грн. 00 коп.) за кожен день.

     У випадку, якщо зберігання неприйнятого Покупцем товару здійснюється на складі перевізника, Покупець зобов’язаний сплатити вартість такого зберігання на користь такого перевізника за весь строк зберігання такого товару.

     У випадку якщо товар не був прийнятий (вивезений) Покупцем протягом 15 календарних днів після спливу строку передачі товару, встановленого пунктом 3.1. даного Договору, Продавець має право розпорядитися таким товаром на власний розсуд без повернення Покупцю вартості такого товару.

     Повторна доставка товару Покупцю здійснюється силами та за рахунок Покупця зі складу Продавця (або перевізника), адреса якого повідомляється Продавцем за запитом Покупця додатково.

     Продавець має право за власної згоди здійснити повторну поставку товару Покупцю за місцем доставки товару своїми силами, але за рахунок Покупця.

3.7. Сторони дійшли згоди, що у випадку відсутності Покупця за місцем доставки товару, передача товару може бути здійснена іншій особі (третій особі), яка знаходиться за місцем доставки товару, та яка має при собі та пред’явила Продавцю документ, який підтверджує укладання даного Договору (договір та/або квитанція про сплату вартості товару, та/або інше) між його Сторонами або оформлення доставки товару.

3.8. При прийманні-передачі товару Покупець (або третя особа) зобов’язана перевірити асортимент, кількість доставленого товару на відповідність замовленню Покупця та накладній на відповідний товар, а також комплектацію товару та наявність видимих недоліків товару.

     Шляхом підписання Покупцем (або третьою особою) товарно-транспортної накладної/ декларації/ іншого документу, які підтверджує фактичне прийняття товару Покупцем (або третьою особою) від перевізника, Покупець (або третя особа) підтверджує відсутність претензій щодо асортименту, якості та комплектності отриманого товару.

3.9. Приймання-передача товару за асортиментом та кількістю здійснюється відповідно до замовлення здійсненного Покупцем, приймання-передача товару за якістю здійснюється відповідно до нормативно-правових актів і нормативних документів, дія яких розповсюджується на товар, який є предметом даного Договору, а також відповідно до умов даного Договору.

3.10. Продавець зобов’язаний надати Покупцеві (або третій особі з боку Покупця) такі документи:

     - гарантійний талон на відповідний товар;

     - накладну на відповідний товар.

     - акт про надання послуг (щодо доставки товару).

     Накладна на товар, акт про надання послуг (щодо доставки товару) завірені електронним підписом та печаткою Продавця, надається Продавцем Покупцю шляхом її надіслання в Особистий кабінет Покупця.

3.11. У випадку доставки товару силами Продавця, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцю несе Продавець. У випадку доставки товару перевізником, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцю несе перевізник.

3.12. Перед замовленням товару та його придбанням Продавець реєструє для Покупця Особистий кабінет.


4. Якість товару, гарантійний строк товару, умови та порядок
врегулювання питань щодо невідповідності товару умовам Договору.

4.1. Якість товару повинна відповідати ДСТ, ТУ (нормативно-правових актів і нормативних документів) або вимогам Покупця, котрі прописані у відповідних документах (сертифікати, свідоцтва про якість тощо) та передбачені умовами даного Договору.

4.2. Продавець гарантує доставити та передати Покупцю якісний товар та такий, що відповідає державним стандартам ( у разі їх встановлення для такого виду). Гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі (складові) частини товару.

4.3. Гарантійний строк товару вказується у гарантійному талоні на відповідний товар. Гарантійний строк починає дію з моменту підписання Покупцем накладних на відповідний товар або і інші строки, передбачені чинним законодавством України.

4.4. Умови гарантійного строку та строку служби товару розповсюджуються на товар, відносно якого Покупцем було пред’явлено такі документи без виключення:

     - гарантійний талон на відповідний товар;

     - накладна на товар;

     - квитанцію, яка підтверджує сплату Покупцем вартості товару.

4.5. Умови гарантійного строку товару та строку служби товару не розповсюджуються на товар, монтаж (установка) та/або збірка, ремонт (усунення недоліків) якого здійснюється самостійно Покупцем або третіми особами за виключенням третіх осіб, залучених Продавцем згідно п. 2.4. даного Договору. Умови гарантійного строку товару та строку служби товару не розповсюджуються на товар, умови експлуатації та/або транспортуванням, та/або збереження якого були порушені Покупцем.

4.6. Продавець не несе відповідальність за погіршення функціональності товару, у випадку якщо причиною такого погіршення стали неможливість належної установки (монтажу) товару у зв’язку із нерівностями, дефектами стелі та/або підлоги, та/або стін, які маються у приміщенні установки (монтажу) товару та/або невідповідність приміщення, у якому здійснено установка (монтаж) товару, відповідним стандартам та нормам.

4.7. Претензій щодо кількості та/або асортименту, та/або якості (стосовно видимих недоліків товару), та/або комплектності товару Покупець зобов’язаний пред’явити Продавцю в момент приймання-передачі товару від Продавця Покупцю у т.ч. за допомогою телефонного зв’язку, якщо доставка товару здійснювалася перевізником. Шляхом укладання даного Договору Сторони за Договором встановили, що вказаний строк на пред’явлення Покупцем Продавцю претензій щодо кількості та/або асортименту, та/або якості (стосовно видимих недоліків товару), та/або комплектності товару є розумним.

4.8. Після завершення приймання-передачі товару від Продавця Покупцю, Покупець не може пред’являти претензії Продавцю щодо кількості товару та/або асортименту товару, та/або неналежної комплектації товару, та/або недоліків товару, які могли бути виявлені Покупцем під час приймання-передачі товару.

4.9. Претензії щодо прихованих недоліків товару, недоліків, які були допущені виробником товару та не могли бути виявлені Покупцем в момент приймання-передачі товару від Продавця Покупцю, можуть бути пред’явлені Покупцем в адресу Продавця протягом всього гарантійного строку, який розповсюджується на товар, який постачається за умовами даного Договору.

4.10. У випадку виявлення Покупцем в момент приймання-передачі товару від Продавця недоліків товару, Покупець зобов’язаний одразу, до залишення Продавцем (представником Продавця, перевізником) місця доставки товару та до моменту підписання Покупцем супроводжувальних документів на товар, повідомити про це Продавця.

 У разі прийняття Сторонами рішення щодо повернення товару, відносно якого виникли питання по якості, Продавцю, Покупець повинен негайно, до моменту залишення Продавцем або перевізником місця доставки товару, передати Продавцю або перевізнику такий товар з метою вивчення Продавцем характеру, причини появи недоліку товару, аналізу питання можливого усунення недоліку товару та вчинення інших дій, направлених на врегулювання виниклих претензій з боку Покупця. При цьому Продавець або перевізник (за дорученням Продавця) зобов’язаний надати Покупцеві документ, якій підтверджує повернення Покупцем Продавцю такого товару (Акт про повернення товару).

4.11. Сторони дійшли згоди, що у випадку якщо товар, який був доставлений Продавцем Покупцю є неукомплектованим належним чином або до товару не додані належні комплектуючі деталі, Продавець зобов’язаний здійснити доукомплектацію товару або доставити комплект необхідних деталей протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати отримання відповідної претензії від Покупця.

4.12. Сторони дійшли згоди, що у випадку якщо товар, доставлений Продавцем Покупцю, має недоліки, Продавець зобов’язаний усунути такі недоліки товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання відповідної претензії від Покупця та отримання неякісного товару, якщо повернення товару Продавцю передбачається характером встановленого недоліку товару.

4.13. Сторони встановили, що строк та порядок заміни неякісного товару регулюються Законом України «Про захист прав споживачів» та здійснюється негайно або у двомісячний строк у випадку відсутності товару на складі Продавця.

4.14. Шляхом укладання даного Договору Сторони за даним Договором дійшли згоди та встановили, що строки усунення недоліків та доукомплектування товару згідно пунктів 4.11. та 4.12. даного Договору являються розумними враховуючи необхідний час на перевезення товару, вивчення характеру недоліків, часу, необхідного для усунення недоліків товару, часу, необхідного для доставки товару Покупцеві після усунення недоліків, часу, необхідного для доставки Покупцю комплекту деталей товару або доукомплектації товару та часу, необхідного для вчинення інших дій, пов'язаних із приведенням товару у відповідність до вимог даного Договору.

4.15. Сторони за даним Договором дійшли згоди, що при виникненні розбіжностей щодо наявності недоліків товару або причин виникнення таких недоліків, Продавець має право здійснити огляд товару за місцем доставки такого товару або запросити здійснити Покупцем повернення товару, відносно якого у Покупця існують претензії щодо його якості.

4.16. Порядок задоволення обґрунтованої претензії Покупця здійснюються за згодою Сторін даного Договору, якщо інше не встановлено умовами даного Договору або обов’язковість певних дій не передбачена чинним законодавством України.

4.17. Сторони встановили, що Покупець не має права на повернення товару, який відповідає вимогам даного Договору, підписаній Сторонами Специфікації, а саме за кількістю, асортиментом, комплектністю та який був доставлений Покупцю відповідно до умов даного Договору.


5. Умови та порядок розрахунків між Сторонами.

5.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, вказаних у рахунку на оплату відповідного товару, наданого Покупцю Продавцем.

5.2. Датою оплати Покупцем вартості товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.3. Розрахунок за замовлений Покупцем товар може бути здійснений Покупцем на наступних умовах:

     - шляхом здійснення повної стовідсоткової передоплати вартості замовленого товару на протязі 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення Продавцем Покупцю відповідного рахунку або надання Продавцем Покупцю іншого документу (повідомлення), яке містить у собі всі реквізити, які необхідні для здійснення оплати вартості товару.

     або

     - шляхом здійснення передоплати у розмірі 10 % (десяти відсотків) від вартості замовленого товару на протязі 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення Продавцем Покупцю відповідного рахунку або надання Продавцем Покупцю іншого документу (повідомлення), яке містить у собі всі реквізити, які необхідні для здійснення оплати вартості товару. При цьому остаточний розрахунок за товар Покупець зобов’язаний здійснити не пізніше наступного банківського дня після отримання відповідного товару.

5.4. Вартість доставки товару, у випадку доставки товару Покупцю за допомогою послуг перевізника, Покупець зобов’язаний здійснити одночасно із оплатою вартості товару згідно з пунктом 5.3. даного Договору.


6. Права та обов’язки Сторін Договору.

6.1. Обов’язки Продавця:

6.1.1. Здійснити доставку товару, а також передати товар Покупцеві дотримуючись умов даного Договору;

6.1.2. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору.

6.2. Права Продавця:

6.2.1. Вимагати від Покупця прийняття товару, який поставлений у відповідності до умов даного Договору;

6.2.2. Вимагати від Покупця виконання та дотримання умов даного Договору, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки;

6.2.3. Відмовити Покупцеві у продажу товару, якого не має у наявності у Продавця або виробника товару.

6.3. Обов’язки Покупця:

6.3.1. Здійснити або забезпечити приймання товару у Продавця або перевізника дотримуючись умов даного Договору;

6.3.2. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору.

6.4. Права Покупця:

6.4.1. Вимагати від Продавця доставки та передачі товару у відповідності до умов даного Договору;

6.4.2. Вимагати від Продавця виконання та дотримання умов даного Договору, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки.


7. Відповідальність Сторін Договору та порядок розгляду та врегулювання спорів.

7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання будь-якою зі Сторін обов’язкових умов даного Договору, така Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Сторони за даним Договором дійшли згоди, що будь-які спори, що можуть виникнути між Сторонами під час дії даного Договору, можуть вирішуватися шляхом пред’явлення однією Стороною за даним Договором іншій Стороні за даним Договором відповідної претензії викладеної у письмовому вигляді або у будь-який інший спосіб, передбачений умовами даного Договору.

     Розгляд претензій здійснюється протягом 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дати отримання такої претензії Стороною, в адресу якої така претензія була направлена, якщо інше не встановлено умовами даного Договору.

     У випадку недосягнення Сторонами згоди щодо виниклого спору, такі спори та розбіжності вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.


8. Строк дії Договору.

8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його акцептування Покупцем та діє до моменту повного виконання Продавцем та Покупцем зобов’язань, передбачених умовами даного Договору.


9. Зміна умов Договору та його розірвання.

9.1. Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені Сторонами лише при досягненні взаємної згоди Сторін.

9.2. Сторони дійшли згоди, що даний Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку будь-якою зі Сторін. Договір вважається розірваним в день отримання Стороною-отримувачем повідомле

В этой Политике конфиденциальности объясняется, как компания “ТОВ БЕБІ ХАУС” (далее — «Исполнитель»,) собирает, использует и распространяет информацию о Пользователе, полученную через принадлежащие нам и управляемые нами онлайн-интерфейсы (например, сайты, электронную почту и прочие каналы связи), в том числе через сайт https://baby-house.com.ua/ (далее — «Сайт»).

Внимательно изучите этот документ, чтобы понять, как мы обрабатываем эту информацию. Если какие-либо положения Политики конфиденциальности будут вам непонятны, напишите нам по адресу babyhouse.com.ua@gmail.com. Обратите внимание, что использование Сайта также регламентируется Публичной офертой.

I. Предмет политики конфиденциальности

Данная Политика конфиденциальности распространяется на информацию, которую Исполнитель получает от Пользователей. Персональные данные необходимо предоставлять лишь для доступа к некоторым функциям и услугам Сайта.

Если Пользователь не использует такие функции или услуги на Сайте, собирается только информация, которая не позволяет идентифицировать пользователя и является обезличенными данными: например, список просмотренных веб-страниц.

Для доступа к некоторым другим функциям Сайта Пользователю необходимо предоставить информацию, которая позволяет его идентифицировать (далее — «Персональные данные»): имя и фамилию, электронный адрес, телефон и т. д.

Пользователь несет ответственность за достоверность Персональных данных, которые он предоставляет Исполнителю. В случае предоставления недостоверных данных, Пользователь не сможет использовать все функции Сайта и получать полезную информацию, а Исполнитель — не сможет связаться с Пользователем. Например, всегда необходимо следить за тем, чтобы пользователем был указан актуальный номер телефона, поскольку это один из основных способов связи с Пользователем.

Предоставляя Персональные данные, Пользователь соглашается с тем, что Исполнитель может собирать, использовать и раскрывать их в соответствии с положениями данной Политики конфиденциальности и Публичной оферты, а также требованиями законодательства Украины.

Если Пользователь не согласен с этими условиями, то Пользователь вправе не предоставлять Исполнителю свои Персональные данные. В этом случае некоторые услуги Сайта станут для Пользователя недоступны.

II. Согласие на обработку Персональных данных

В соответствии с условиями данного согласия на обработку персональных данных Пользователь услуг заполнением и отправкой электронной формы на сайте https://baby-house.com.ua/ подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями Публичной оферты и в соответствии со ст. 11 Закона Украины «О защите персональных данных» от 01.06.2010 г. № 2297-VI добровольно предоставляет ТОВ "БЕБІ ХАУС" и его уполномоченным представителям и должностным лицам свое согласие на обработку без каких-либо ограничений персональных данных Пользователя, указанных в электронной форме и добровольно предоставленных Пользователем для реализации цели обработки, в базе персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Пользователем с целью обеспечения реализации гражданско-правовых отношений, а также отношений в сфере рекламы и маркетинга, в соответствии с Гражданским кодексом Украины, Законом Украины «О рекламе», Законом Украины «О защите прав потребителей», а также других нормативно-правовых актов.

Пользователь предоставляет Исполнителю и/или любым третьим лицам право предоставлять ему любую информацию коммерческого и/или информационного характера о деятельности Исполнителя и/или любых третьих лиц по электронной почте, телефону и/или SMS, а также любыми другими средствами связи.

Пользователь также подтверждает свое согласие на передачу Исполнителем его персональных данных, включенных в базу персональных данных, распорядителям персональных данных и любым третьим лицам, исключительно для указанной выше цели. Пользователь не требует получения сообщения о передаче (распространении) распорядителям и третьим лицам его персональных данных, включенных в указанную базу персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Исполнителю бессрочно.

Заполнением и отправкой электронной формы Исполнителю Пользователь подтверждает, что он уведомлен (а) о включении его персональных данных в базу персональных данных, принадлежащий Исполнителю, цель сбора и обработки персональных данных (согласно указанной в этом документе цели), а также о его правах, предусмотренных ст. 8 Закона Украины «О защите персональных данных», согласно которому субъект персональных данных имеет право:

III. Конфиденциальность и безопасность Персональных данных

Исполнитель очень серьезно относится к конфиденциальности и безопасности персональных данных Пользователей. Исполнитель придерживается стандартных физических, электронных и процессуальных мер безопасности, чтобы защитить идентифицирующие личность Пользователей данные. Поскольку при передаче данных в Интернете невозможно обеспечить абсолютную безопасность, Исполнитель не может гарантировать сохранность идентифицирующих личность Пользователей данных: существует риск того, что злоумышленники смогут обойти нашу систему безопасности или перехватить передачу информации Пользователя в Интернете. Пользователь обязан хранить учетные данные в секрете и несет за это полную ответственность. Обратите внимание, что электронные письма и другие сообщения, передаваемые через Сайт или почту Исполнителя, не шифруются.

IV. Внесение изменений в Политику конфиденциальности

Время от времени Исполнитель пересматривает меры по обеспечению конфиденциальности, в том числе положения Политики конфиденциальности.

Все изменения и обновления вступают в силу сразу после их публикации на Сайте. После внесения изменений в Политику конфиденциальности Исполнитель уведомляет об этом в разумный срок: публикует сообщение на главной странице Сайта и изменяет дату вступления в силу, расположенную в нижней части этой страницы. Исполнитель рекомендует периодически просматривать эту страницу, чтобы быть в курсе последних изменений Политики конфиденциальности.

x